ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11"


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอสหกิจนานาชาติ “Presentation for International CWIE KKU”


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 25 รอบชิงชนะเลิศ


ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ที่ได้รับทุนและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NSC) ครั้งที่ 25


นักศึกษาปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ มข. เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงาน (commentator) เวทีนานาชาติ