ข่าวนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมที่ได้สัมภาษณ์พิเศษโครงการ DIPROM Playground for decarbonization technology ภายใต้ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วม AI ROBOTICS FOR ALL EXPO2022


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลเงินทุนสนับสนุน 1,000,000 บาท จากการเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (Angel Fund)


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการศึกษา สำหรับวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2564


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล IUCr Young Scientist Award