ข่าวนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็น 1 ใน 6 ทีมตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน "แนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ" (International Young Startup Contest 2022)


บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์นำผลงานวัตกรรมด้านพลังงาน เข้าร่วมโครงการ "AngelFund Thailand 2022 "


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลอันดับ 2 จากการเข้าร่วมโครงการ APEC Youth In Charge


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563-2564


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2564