ติดต่อ

  • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ตึก SC.06 คณะวิทยาศาสตร์
    โทร. 043-362189-91 ต่อ 101-103
  • เว็บไซต์ http://cs.kku.ac.th