คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะประกอบด้วย

คณบดีและรองคณบดี

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
somkiat@kku.ac.th

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
sangka@kku.ac.th

ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
charuk@kku.ac.th

ผศ.ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
thanusit@kku.ac.th

รศ.ดร.เขมิกา ลมไธสง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
khemlo@kku.ac.th

ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

chitan@kku.ac.th

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
nithima@kku.ac.th

ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา

หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
sunkra@kku.ac.th

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์
tyaowa@kku.ac.th