หลักสูตรปริญญาเอก

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2564 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) 2564 ปริญญาเอก 0.- 55,000.-
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ) 2561 ปริญญาเอก 0.- 30,000.-
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2561 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) 2561 ปริญญาเอก 0.- 30,000.-
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 2561 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) 2561 ปริญญาเอก 0.- 30,000.-
8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2560 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2560 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
10 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) 2560 ปริญญาเอก 0.- 55,000.-
11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2560 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2560 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2560 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-
14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) 2560 ปริญญาเอก 0.- 55,000.-
15 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2560 ปริญญาเอก 30,000.- 0.-