วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับอาเซียนด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย


พันธกิจ (Mission)

ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ บริการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน


เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

2. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ

3. ให้บริการวิชาการกับชุนชน และหน่วยงานต่างๆ

4. ส่งเสริมและดำรงค์ไว้ซึ่งศิลปวัฒธรรมที่ดีงาม


สมรรถนะหลัก

1. การผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ

2. การวิจัยพื้นฐานที่เป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษ (Advanced functional materials) ทรัพยากรชีวภาพ (Bioresources) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ