วิสัยทัศน์ (Vision)

"คณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับอาเซียนด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย" เป้าหมายเป็น 1 ใน 5 ของอาเซียน และ 1 ใน 3 ของประเทศในปี พ.ศ.2569 โดยใช้ค่า h-index จากฐานข้อมูล Scopus

ค่านิยม (Values)

SMART ได้แก่

S = Social Devotion – อุทิศเพื่อสังคม

M = Management by Factual Information – การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง

A = Adaptability for Global Perspective – การปรับตัวมุ่งสู่สากล

R = Research and Innovation – วิจัยและสร้างนวัตกรรม

T = Teamwork – การทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วมของทุกคน


พันธกิจ (Mission)

1) ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นนานาชาติ

2) สร้างผลงานวิจัยชั้นแนวหน้าและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน