วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นคณะที่มีการวิจัยขั้นแนวหน้า สร้างนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพสูงออกสู่สังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


ค่านิยม (Values)

SMART ได้แก่

S = Sustainable – การพัฒนาที่ยั่งยืน

M = Move forward – ขับเคลื่อนไปสู่อนาคต

A = Agile – ความยืดหยุ่นและการปรับตัว

R = Research and Innovation – วิจัยพัฒนานวัตกรรม

T = Team work – มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม


พันธกิจ (Mission)

คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะฯ ในช่วง ปี พ.ศ. 2565-2568 ดังนี้

1) ด้านการผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย

2) ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน

3) ด้านการสร้างคณะฯ ให้เป็นที่น่าเรียน และน่าทำงานและเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่สร้าง Citizen Science

4) ด้านการบริหารและจัดการองค์กรให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ

5) ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาคณะฯ

6) เสริมสร้างความร่วมมือของบุคคลกรในคณะฯ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7) สร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความยืดหยุ่นในการจัดการเพื่อให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New normal)

8) การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล


เป้าประสงค์ (Goals)

ด้านวิจัยและนวัตกรรม: มีเป้าหมายในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และ 1 ใน 5 ของอาเซียน

ด้านการพัฒนากำลังคน: มีเป้าหมายในการสร้าง Entrepreneurship สร้าง Startup เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบโจทย์อุตสาหกรรมทั้ง 10 ด้าน ของประเทศ

ด้านการพัฒนาการศึกษา: มีเป้าหมายในการสร้างและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาจากระบบ Teaching เป็นแบบ Coaching เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณะฯ และมีการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้

ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน: มีเป้าหมายในการสร้าง Social enterprise แบบธุรกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน


วัฒนธรรมองค์กร

ทุกคนคือคนสำคัญ เปิดกว้าง สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ด้วยใจกายเป็นสุข