รางวัลคนดีศรีจำปา สายผู้สอน ประจำปี 2562

อาจารย์ทศพร แถลงธรรม

ด้านการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑิรา มณฑาทอง

ด้านการสอน

รองศาสตราจารย์เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์

ด้านการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์

ด้านพัฒนานักศึกษา

อาจารย์สมพร เกษแก้ว

ด้านบริการวิชาการ

รางวัลคนดีศรีจำปา สายผู้สอน ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์ประนอม จันทรโณทัย

ด้านการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ประจักสูตร์

ด้านการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง

ด้านการให้บริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ทองใบ

ด้านการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ

ด้านนักวิจัยหน้าใหม่

รางวัลคนดีศรีจำปา สายผู้สอน ประจำปี 2560

ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์

ด้านการสอน

ศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนาค

ด้านการสอน

ผศ.ปรียะวุฒิ วัชรานนท์

ด้านการให้บริการวิชาการ

ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน

ด้านพัฒนานักศึกษา

รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

ด้านการวิจัย

ผศ.ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก

ด้านนักวิจัยหน้าใหม่

รางวัลคนดีศรีจำปา สายผู้สอน ประจำปี 2559

รศ. ดร.วัฒนา พัฒนากูล

ด้านการสอน

ผศ. ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร

ด้านการสอน

ผศ. ดร.คำสิงห์ นนเลาพล

ด้านการให้บริการวิชาการ

อ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์

ด้านพัฒนานักศึกษา

รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย

ด้านการวิจัย

ศ.ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช

ด้านนวัตกรรม

ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์

ด้านนักวิจัยหน้าใหม่

รางวัลคนดีศรีจำปา สายผู้สอน ประจำปี 2558

ผศ.ดร.พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม

ด้านการสอน

ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน

ด้านการให้บริการวิชาการ

นางสาวสิลดา อินทรโสธรฉันท์

ด้านพัฒนานักศึกษา

ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย

ด้านการวิจัย

ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล

ด้านนวัตกรรม

รางวัลคนดีศรีจำปา สายผู้สอน ประจำปี 2557

ผศ.ดร.วัฒนา เถาว์ทิพย์

ด้านการสอน

ผศ.ดร.พัฒนา ภู่วนิชย์

ด้านการให้บริการวิชาการ

รศ.ดร.วิทยา เงินแท้

ด้านพัฒนานักศึกษา

รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง

ด้านการวิจัย

รศ.ดร.รัตนา มหาชัย

ด้านนวัตกรรม

ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง

ด้านนักวิจัยหน้าใหม่

รางวัลคนดีศรีจำปา สายผู้สอน ประจำปี 2556

รศ.ดร.อำพา เหลืองภิรมย์

ด้านการสอน

รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ

ด้านการให้บริการวิชาการ

ผศ.ดร.นิภา มิลินทวิสมัย

ด้านพัฒนานักศึกษา

รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย

ด้านการวิจัย

รางวัลคนดีศรีจำปา สายผู้สอน ประจำปี 2555

อ.กัลยา กองเงิน

ด้านการสอน

ผศ.คมศร ลมไธสง

ด้านการให้บริการวิชาการ

อ.จักรชัย โสอินทร์

ด้านพัฒนานักศึกษา

รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์

ด้านการวิจัย

รางวัลคนดีศรีจำปา สายผู้สอน ประจำปี 2554

ผศ.ปรียะวุฒิ วัชรานนท์

ด้านการสอน

นางกัลยา กองเงิน

ด้านการให้บริการวิชาการ

ผศ.นิยะดา ห่อนาค

ด้านพัฒนานักศึกษา

ผศ.สินีนาฎ ศิริ

ด้านการวิจัย

รางวัลคนดีศรีจำปา สายผู้สอน ประจำปี 2553

รศ.เฉลิม เรืองวิริยะชัย

ด้านการสอน

ผศ.พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์

ด้านพัฒนานักศึกษา

รศ.สุจิตรา ยังมี

ด้านการวิจัย

รางวัลคนดีศรีจำปา สายผู้สอน ประจำปี 2552

ผศ.อัจฉรา ธรรมถาวร

ด้านการสอน

ผศ.กิตติกร นาคประสิทธิ์

ด้านการให้บริการวิชาการ

ผศ.พุธษดี ศิริแสงตระกูล

ด้านพัฒนานักศึกษา

ผศ.อลงกลด แทนออมทอง

ด้านการวิจัย

รางวัลคนดีศรีจำปา สายผู้สอน ประจำปี 2551

ผศ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย

ด้านการสอน

รศ.สุมนทิพย์ บุนนาค

ด้านการให้บริการวิชาการ

ผศ.รัศมี สุวรรณวีระกำธร

ด้านพัฒนานักศึกษา

รศ.สมเดช กนกเมธากล

ด้านการวิจัย

รางวัลคนดีศรีจำปา สายผู้สอน ประจำปี 2550

รศ.กิตติ เอกอำพน

ด้านการสอน

รศ.ชุติมา หาญจวนิช

ด้านการให้บริการวิชาการ

ผศ.คมศร ลมไธสง

ด้านพัฒนานักศึกษา

รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์

ด้านการวิจัย

รางวัลคนดีศรีจำปา สายผู้สอน ประจำปี 2549

ผศ.อารยัน จันศรี

ด้านการสอน

ผศ.จันทร์เพ็ญ โทมัส

ด้านการให้บริการวิชาการ

อ.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ

ด้านพัฒนานักศึกษา

รศ.นิสันต์ สัตยาศัย

ด้านการวิจัย