รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน ประจำปี 2558

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน ประจำปี 2557

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน ประจำปี 2556

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน ประจำปี 2555

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน ประจำปี 2554

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน ประจำปี 2553

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน ประจำปี 2552

นายสุชาติ เทพภูเขียว

ด้านการให้บริการวิชาการ

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน ประจำปี 2551

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน ประจำปี 2550