ทิศทางการวิจัยของคณะ

ลำดับที่ ชื่อกลุ่มวิจัย ผู้ประสานงานกลุ่ม
1 Biodiversity
(กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ)
ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ฉวีราช
2 Protein and Proteomics Technology
(กลุ่มวิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์)
ศาสตราจารย์สมปอง ธรรมศิริรักษ์
3 Material Science
(กลุ่มวิจัยวัสดุศาสตร์)
รองศาสตราจารย์วิทยา อมรกิจบำรุง
4 Natural Products
(กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
ศาสตราจารย์สมเดช กนกเมธากุล
5 Alternative energy
(กลุ่มวิจัยพลังงานทางเลือก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ มีทอง
6 Microbial Resources and Application
(กลุ่มวิจัยทรัพยากรจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้)
รองศาสตราจารย์โสภณ บุญลือ
7 Climate Change and Sustainable development
(กลุ่มวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร
8 Computer and Information Technology
(กลุ่มวิจัยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รองศาสตราจารย์สมจิตร อาจอินทร์
9 Mathematics and Applications
(กลุ่มวิจัยคณิตศาสตร์และการประยุกต์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา บุญยืด
10 Computational Science (Simulation)
(กลุ่มวิจัยวิยาการคณนา)
ศาสตราจารย์ศาสตรา วงศ์ธนวสุ
11 Food and Agricultural Product
(กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์)
ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
12 Coordination Chemistry and Molecular Materials
(กลุ่มวิจัยเคมีโคออร์ดิเนชั่นและวัสดุเชิงโมเลกุล)
ศาสตราจารย์สุจิตรา ยังมี