ทำเนียบคณบดี

ศ.ดร.พิมล กลกิจ

วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2507 – 2516

รศ.ดร.วีระพงษ์ โพธิ์เมือง

วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2516 – 2519

รศ.ดร.สมพงศ์ จันทรโพธิ์ศรี

วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2519 - 2521

ผศ.ดร.ภักดี ธันวารชร

วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2521 – 2525

ผศ.ทวีศักดิ์ แก้วซิม

วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2525 – 2529

รศ.ศรีสุมนตร์ สีตะธนี

วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2529 – 2533

ผศ.ดร.ขาว เหมือนวงศ์

วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2533 – 2537

ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ

วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2537 – 2539

ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก

วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2539 – 2548

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง

วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2548 - 2552

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ

วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2552 – 2556

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย

วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2556 – 2564

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2564 – 2565

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด

วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน