หัวหน้าสาขาวิชา

ศ.ธวัช ช่างผัส

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
thacha@kku.ac.th

รศ.ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
nithima@kku.ac.th

รศ.ดร.โสภณ บุญลือ

หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา
bsopho@kku.ac.th

อ.ดร.สมพร เกษแก้ว

หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี
somkat@kku.ac.th

รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล

หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
pwatta@kku.ac.th

รศ.ดร.วิวัธน์ ยังดี์

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ywiwat@kku.ac.th

ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา

หหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
sunkra@kku.ac.th

ผศ.ดร.ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ksarun@kku.ac.th

ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล

หัวหน้าสาขาวิชาสถิติ
ckunla@kku.ac.th

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
sangka@kku.ac.th