หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.สมนึก วรวิเศษ

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
wsomnu@kku.ac.th

ผศ.ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
chapha@kku.ac.th

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา
swilai@kku.ac.th

รศ.ดร.คมศร ลมไธสง

หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี
kholom@kku.ac.th

รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล

หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
pwatta@kku.ac.th

รศ.ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
teekam@kku.ac.th

รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ภักดี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
adcpag@kku.ac.th

ผศ.ดร.สุกัญญา เรืองสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาสถิติ
sukrua@kku.ac.th

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
rachadaporn@kku.ac.th