ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-009-700 (และต่อหมายเลขหน่วยงานภายใน)

               043-202-372 / 043-202-532


ติดต่อ ทาง E - Mail คณะวิทยาศาสตร๋

sc.inbox@kku.ac.th


Line Official คณะวิทยาศาสตร์ มข.


รายละเอียดเบอร์โทรภายใน

ติดต่อสำนักงานคณบดี กด 043-009700 ต่อ หมายเลขหน่วยงาน
หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ มือถือ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ 42953 -
เลขานุการผู้บริหาร 42960 -
หัวหน้างานบริหารและธุรการ 42959 091-421-0061
หน่วยสารบรรณ 42960
หน่วยการเจ้าหน้าที่ 44511/42955 082-316-3370
หน่วยอาคารสถานที่ฯ 44500-1 091-421-0059
หัวหน้างานคลังและพัสดุ 44514 091-421-0062
หน่วยการเงิน (เงินแผ่นดิน) 42172
หน่วยการเงิน (เงินรายได้) 44515
หน่วยพัสดุ 42173 082-306-4571
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 44517 084-600-1149
ระดับปริญญาตรี 44517 091-421-0065
ระดับบัณฑิตศึกษา 42171
ทุน พสวท./ ทุนเรียนดี 44518
สหกิจศึกษา 44510
รับเข้า/โควตา/Admission 44522
หน่วยกิจการนักศึกษา 44521/42753 091-421-0064
ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี  
เว็บไซต์ / ระบบสารสนเทศ 42956/45574 094-263-1818
เครือข่าย / network 45573 -
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ 42305 091-421-0059
หัวหน้างานงานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 44524 091-421-0063
แผนและนโยบาย 44525-6
ประกันคุณภาพ 42954
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ 44523 091-421-0058
วารสารวิทยาศาสตร์ 42957
โอลิมปิกวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
ประชุมวิชาการ
โครงการ วมว. 42752 080-181-6668
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 42958 -
ติดต่อสาขาวิชา กด 043-009700 ต่อ หมายเลขสาขาวิชา
สาขาวิชา หมายเลขติดต่อ มือถือ FAX
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 42310 - 043-202376
สาขาวิชาเคมี 42175 081-5448393 043-202373
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 42946 - 043-202377
สาขาวิชาชีวเคมี 44478 - 043-342911
สาขาวิชาชีววิทยา 42177 - 043-364169
สาขาวิชาฟิสิกส์ 42369 - 043-202374
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 44341 - 043-342912
สาขาวิชาสถิติ 44355 - 043-202375

แผนที่การเดินทาง