ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

การบรรยายพิเศษเรื่อง “A life well-lived. The pioneering Irish doctor: A. F. G. Kerr – the father of Thai Botany” โดย Professor Dr. John Parnell


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ และสาขาวิชาเคมี จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ Kyutech-KKU International Symposium


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนญี่ปุ่น - เอเชียในสาขาวิทยาศาสตร์ “โครงการซากุระ”


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” กับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข.


คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ Professor Hiroshi Kawamura, จากคณะวิทยาศาสตร์ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น