ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

ขอเชิญร่วมงานบรรยายพิเศษการประยุกต์ใช้วิชาการเพื่องานนิติวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ


รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 21 (Thailand Water Rocket Championship #21)


สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14


สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 25 The 25th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE25)


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและการฝึกอบรม “การนําหลักสูตรเข้าสู่ AUN QA”