ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จ.อุดรธานี


คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร


คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาทุน พสวท.


คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัหวัดนครนายก


คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น