สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีพ.ศ. 2562


คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ​คณะ ประจำปีการศึกษา 2561


ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมสู่การปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2562


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์