ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาคอร์สการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)


คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาคอร์สการศึกษาตลอดชีวิต


กิจกรรมเดือนเกิดสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 64


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Materials Research and Innovation ครั้งที่ 3 (ICMARI 2021)


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อน Smart City ก้าวไปสู่ความเป็นสากล