ข่าวบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565


บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นประจำปี 2564


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564