ข่าวบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแนะนำบุคลากรใหม่ที่เข้าปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปี 2566


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567


คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปี 2566


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566