รางวัลคนดีศรีจำปา สายสนับสนุน ประจำปี 2562

นายนพพร ไชยราษฎร์

ด้านการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้น

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด้านสิ่งแวดล้อม

นางสาวเพ็ญพักตร์ คำแก้ว

ด้านการบริการวิชาการ

นางจุฬารักษ์ ขันทะชา

ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นางสาวพิศมัย คชโคตร

ด้านการบริหารจัดการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ คำมูล

ด้านการพัฒนานักศึกษา

รางวัลคนดีศรีจำปา สายสนับสนุน ประจำปี 2561

นางธันยรัศมิ์ ผุริจันทร์

ด้านสิ่งแวดล้อม

นางวนิดา เสนามนตรี

ด้านการบริการวิชาการ

นางสาวอุไรรักษ์ หินทอง

ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รางวัลคนดีศรีจำปา สายสนับสนุน ประจำปี 2560

นายธนากร โคธิเสน

ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและวิชาชีพ

นางสาวจรูญลักษณ์ สุพร

ด้านการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้น

รางวัลคนดีศรีจำปา สายสนับสนุน ประจำปี 2559

นางสมบัติ กันหา

ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป

นายลำพูน สุปัชชา

ด้านสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นายวุฒิพร นามโส

ด้านการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้น

รางวัลคนดีศรีจำปา สายสนับสนุน ประจำปี 2558

นางคำพา อนุศรี

ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป

นายบุญส่ง กองสุข

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและสังคม

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ด้านสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

นางสาวบังอร ละเอียดออง

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและวิชาชีพ

นางพัชรี อรรถเสนา

ด้านสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รางวัลคนดีศรีจำปา สายสนับสนุน ประจำปี 2557

นางสุคนธ์ บุญจันทร์

ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป

นายชาญเชาว์ พรหมราษฎร์

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและสังคม

นางสาวพรรณี ชนวีรยุทธ

ด้านสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

นายกิตติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและวิชาชีพ

นายทองใบ สีดา

ด้านสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม

นางสวัสดิ์ จันทะวิชัย

ด้านสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รางวัลคนดีศรีจำปา สายสนับสนุน ประจำปี 2556

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป

นางจิรัชยา บัวน้ำอ้อม

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและสังคม

นางสมบัติ กันหา

ด้านสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและวิชาชีพ

นายบุญช่วย บุญจวง

ด้านสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม

นายอนุศาสตร์ ถูสินแก่น

ด้านสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รางวัลคนดีศรีจำปา สายสนับสนุน ประจำปี 2555

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป

นางรัชนี ปล้องยาง

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและสังคม

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและวิชาชีพ

นายลำพูน สุปัชชา

ด้านสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

ด้านสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รางวัลคนดีศรีจำปา สายสนับสนุน ประจำปี 2554

นายสันติ บัวหอม

ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป

นางสนธนี วรชินา

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและสังคม

นางวินดา เสนามนตรี

ด้านสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

นางบุญถม มาซา

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและวิชาชีพ

นายอภิชาติ ขอดคำ

ด้านสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม

น.ส.คำเขียน เนื่องชมภู

ด้านสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รางวัลคนดีศรีจำปา สายสนับสนุน ประจำปี 2553

นายนาถ ภูวงศ์ผา

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและสังคม

นายภูมิพิชาติ จันทร์เพ็ง

ด้านสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

นางสุนันท์ ศรีศุภเดชะ

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและวิชาชีพ

รางวัลคนดีศรีจำปา สายสนับสนุน ประจำปี 2552

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป

นางฉันทนา เรืองวงศ์วิทยา

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและสังคม

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ด้านสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

รางวัลคนดีศรีจำปา สายสนับสนุน ประจำปี 2551

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป

นายสุชาติ เทพภูเขียว

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและสังคม

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ด้านสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

รางวัลคนดีศรีจำปา สายสนับสนุน ประจำปี 2550

นางรัตนา ภูวงศ์ผา

ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป

รางวัลคนดีศรีจำปา สายสนับสนุน ประจำปี 2549

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป