ผลงานวิจัย


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS