ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549-2563
ปีงบประมาณที่ได้รับการออกเลขที่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
2548 1
2549 1 1 5
2550 6
2551 4 7
2552 3 2
2553 3 3
2554 1
2555 2 1
2556 1 3 2
2557 4 1
2558 2
2559 12
2560 5 6
2561 1 12
2562 2 5
2563 1
รวม 2 44 51