ข่าวสำหรับบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่  ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566


 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน  ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565


ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565