คณะผู้บริหาร

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
somkly@kku.ac.th

รศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
srikro@kku.ac.th

รศ.ดร.โสภณ บุญลือ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
bsopho@kku.ac.th

รศ.ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
keaina@kku.ac.th

รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
narin@kku.ac.th

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา
และพัฒนานักศึกษา

choosak@kku.ac.th

รศ.ดร.วิวัธน์ ยังดี

รองคณบดีฝ่ายกายภาพ
และโครงสร้างพื้นฐาน

ywiwat@kku.ac.th

ผศ.ดร.พาวินี กลางท่าไค่

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
pawinee@kku.ac.th

ผศ.ดร.นิศาชล แจ้งพรมมา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
nisaja@kku.ac.th

ผศ.ดร.วีระชัย สาระคร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
wsarakorn@kku.ac.th

ผศ.ดร.เมศยา ธิติศักดิ์สกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

mayath@kku.ac.th

ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
sirikul@kku.ac.th

ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
chitan@kku.ac.th