รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายผู้สอน ประจำปี 2558

ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน

ด้านการให้บริการวิชาการ ( ระดับดีเยี่ยม)

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายผู้สอน ประจำปี 2557

ผศ.นิภา มิลินทวิสมัย

ด้านการพัฒนานักศึกษา (ระดับดีเลิศ)

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายผู้สอน ประจำปี 2556

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายผู้สอน ประจำปี 2555

ผศ.ปรียะวุฒิ วัชรานนท์

ด้านการเรียนการสอน (ระดับดีเลิศ)

ผศ.นิยะดา ห่อนาค

ด้านการพัฒนานักศึกษา (ระดับดีเลิศ)

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายผู้สอน ประจำปี 2554

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายผู้สอน ประจำปี 2553

ผศ.อัจฉรา ธรรมถาวร

ด้านการเรียนการสอน (ระดับดีเด่น)

ผศ.กิตติกร นาคประสิทธิ์

ด้านการให้บริการวิชาการ (ระดับดีเด่น)

ผศ.พุธษดี ศิริแสงตระกูล

ด้านการพัฒนานักศึกษา (ระดับดีเด่น)

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายผู้สอน ประจำปี 2552

ผศ.ไฉนพร ด่านวิรุทัย

ด้านการเรียนการสอน ( ระดับดีเยี่ยม)

รศ.สุมนทิพย์ บุนนาค

ด้านการให้บริการวิชาการ ( ระดับดีเยี่ยม)

ผศ.รัศมี สุวรรณวีระกำธร

ด้านการพัฒนานักศึกษา (ระดับดีเด่น)

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายผู้สอน ประจำปี 2551

รศ.กิตติ เอกอำพน

ด้านการเรียนการสอน (ดีเด่นระดับคณะ)

รศ.ชุติมา หาญจวนิช

ด้านการให้บริการวิชาการ (ดีเด่นระดับคณะ)

ผศ.คมศร ลมไธสง

ด้านการพัฒนานักศึกษา (ดีเด่นระดับคณะ)

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายผู้สอน ประจำปี 2550