ข่าววิจัย

นักวิจัยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลในงานประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 18


ผลงานวิจัยของ รศ.ดร. เสาวนิต ทองพิมพ์ ถ่ายทอดสู่การนำไปใช้จริง


มข. เข้าหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน เพื่อร่วมมือทำวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ชนิดอะลูมิเนียมไอออนแบตเตอรี่ (Al-ion battery)


7 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2560


การอบรมโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น