ข่าววิจัย

กระดุมรัศมี พืชชนิดใหม่ของโลก


เปิดตัวพืชชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด


นักวิจัยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลในงานประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 18


ผลงานวิจัยของ รศ.ดร. เสาวนิต ทองพิมพ์ ถ่ายทอดสู่การนำไปใช้จริง


มข. เข้าหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน เพื่อร่วมมือทำวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ชนิดอะลูมิเนียมไอออนแบตเตอรี่ (Al-ion battery)