หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.อังคณา สันทัดการ

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
sangka@kku.ac.th

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์

หัวหน้าภาควิชาเคมี
choosak@kku.ac.th

อ.ดร.นายพลสัณห์ มหาขันธ์

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
polson@kku.ac.th

อ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง

หัวหน้าภาควิทยาการคอมพิวเตอร์
reungsang@kku.ac.th

รศ.ดร.ยานี ตรองพาณิชย์

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
yantro@kku.ac.th

รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
narumon@kku.ac.th

รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
ekaphan@kku.ac.th

ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ

หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
pisit@kku.ac.th

ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ

หัวหน้าภาควิชาสถิติ
kpramo@kku.ac.th