กำหนดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระดับสาขาวิชา

วีดิทัศน์ต้อนรับ แนะนำผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

            

แนะนำสื่อประชาสัมพันธ์/สถานที่/การติดต่อในเรื่องต่าง ๆ

            

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์

            

แนะนำผู้บริหาร และหัวหน้าสาขาวิชา

            

คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

ข้อมูลด้านการศึกษาและทุนการศึกษา

การเรียนและสำเร็จการศึกษา

การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

การใช้แบบคำร้องออนไลน์ (มหาวิทยาลัย/คณะ)

การใช้แบบคำร้องออนไลน์ (มหาวิทยาลัย/คณะ)

ทุนเรียนดี / พสวท.

แนะนำการเรียนออนไลน์

ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา (โควิด-19)

การคืนเงิน 10% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา

การยืมอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ (KKU Library)

การยืมอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ (คณะวิทยาศาสตร์)

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ปกครองและนักศึกษาควรทราบ

การแจ้งย้ายสิทธิ์การรักษาพยาบาล

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และข้อมูลกองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต กรอ.

แนะนำสโมสรนักศึกษา

            

แนะนำสโมสรนักศึกษา

ประเมินความพึงพอใจ

ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ที่ ประเมินความพึงพอใจ หรือ สแกน QR Code