การศึกษาปัญหาพิเศษ วิชา 316 494 ประจำปีการศึกษา 2546

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา
1
ศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ในรถยนต์ น.ส.พีระยา อินทรไชยา

ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ
อ.เมธี พงศ์กิจวิทูร
ผศ.มันทนา สามารถ
นายรุ่งศักดิ์ วิเศษศักดิ์

2
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการแก้ปัญหาการขนส่ง น.ส.เธียรดา ศรีเกษ
น.ส.ศันสนีย์ หรั่งรอด
อ.สุกัญญา เรืองสุวรรณ
3
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานฝึกอบรมและพัฒนากรณีศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวรพันธ์ วงศ์ไพศาลสิริกุล รศ.วิชุดา ไชยศิวามงคล
อ.เมธี พงศ์กิจวิทูร
นางอรดี เธียรสุภรพงษ์
4
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพยากรณ์อนุกรมเวลาด้วยกระบวน
การAutoregressive
นายศรายุทธ สุจริตา
น.ส.สุภาภรณ์ หรรษา
รศ.สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์
5
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการซื้อวัตถุดิบ กรณีศึกษา
ห.จ.ก.ตั้งกิจการสุรา
นายนัฐพงษ์ มหามาตร
นายนิชรินทร์ แสนพันนา
อ.เมธี พงศ์กิจวิทูร
6
การจัดทำสารสนเทศบนเว็บไซต์ เรื่องสถิติการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.นิธินุช สรรพอาสา
นายวันชัย คำประเทือง
รศ.วิชุดา ไชยศิวามงคล
อ.ยุภาพร ตงประสิทธิ์
7
การศึกษาระบบสินค้าคงคลังด้วยวิธีการจำลองกรณีศึกษา :
ร้านลูกชิ้นทองดี
น.ส.ประยงค์ นาบำรุง
น.ส.พริ้งขจร ธระเสนา
อ.ยุภาพร ตงประสิทธิ์
อ.สุกัญญา เรืองสุวรรณ
8
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส.กัลยา ทองดี
นายประจวบ โสภากุล
อ.กุลยา จันทบูรณ์
9
ปัญหาและสาเหตุการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครั้งใหม่ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส.ชลดา ลาวงศ์เกิด
นายชูชาติ พันธ์ผาด
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท
10
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านการเรียนและด้านสังคมระดับ
ผลการเรียนของนักนักศึกาามหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส.ดวงใจ ชูยะไข
น.ส.ศรีสุดา พนมนันทกิจ
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท
11
พฤติกรรมการใช้เครื่องดื่มบำรุงกำลัง
และสารเสพติดของวัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2546
นายณัฐพงศ์ บุญโนนแต้
น.ส.อัจฉรา ไศละบาท
ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ
รศ.อำนวย มณีศรีวงศ์กูล

[ปีการศึกษา 2545] [ปีการศึกษา2547]

Webmaster

Last modified :February 25, 2005.