ขยายระยะเวลาการส่งมอบงานปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร SC.01 จากกำหนดเดิมออกไปอีก 180 วัน


ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. พัฒนวิศวการโยธา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคาร
SC.01    ซึ่งเดิมมีกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 25 เมษายน 2555 นั้น

เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรี  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555  เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 180 วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะต้องขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. พัฒนวิศวการโยธา  ตามมติคณะรัฐมนตรี   ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาก่อสร้างจะครบ 180 วัน ในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 

จึงขออภัยในความไม่สะดวก  มา ณ โอกาสนี้

2012-07-23 11:54:51 viewer : 798