ขอเชิญเที่ยวงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2555

คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี  2555  ระหว่างวันที่ 16-18  สิงหาคม  2555   เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4  บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญและน่าสนใจดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

1.       พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18  สิงหาคม  2555

2.       นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

3.       นิทรรศการทางวิชาการตามหัวข้อการจัดงาน  จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิต  ด้วยวิทยาศาสตร์

4.       นิทรรศการนิติวิทยาศาสตร์   จากกองวิทยาการตำรวจ   เขต  23

5.       นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก

6.       นิทรรศการทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา

7.       การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        

8.       การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

9.       การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

10.    การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

11.    การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

12.    การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

13.    การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)  ระดับประถมศึกษา

14.    การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

15.    การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครู   ระดับมัธยมศึกษา   

16.    การแข่งขัน  Lego Robot  Contest   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

17.    การแข่งขัน  Web Design Contest    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

18.    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  เทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

19.    การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่  12  ระดับอุดมศึกษา/ปวส./ปวช. และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน  นักเรียน  นักศึกษา  บริษัท  ห้างร้าน  บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ  และผู้สนใจ ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555  นี้                                      

2012-07-03 12:39:21 viewer : 2087