งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มข.

 

วันนี้(19 ธันวาคม 2554) เวลา 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต ณ บริเวณชั้น B อาคารวิทยาศาสตร์ SC.08 มี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ร่วมงานกว่า 700 คน โดยมี ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2554 นี้ จากนั้นได้มีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ นางสาวนันทา โสภณรัตน์ จากภาควิชาฟิสิกส์ ต่อมาได้มีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาวิชาต่างๆรวมทั้งสิ้น 22 รางวัลซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1 นางสาวนันทา โสภณรัตน์       ฟิสิกส์ 3.93

2 นายชัชวาล ใจสุข                ฟิสิกส์ 3.92

3 นายภิญญา อาจสาลี             คณิตศาสตร 3.89

4 นางสาวขนิษฐา วะไลใจ         เคมี 3.88

5 นางสาวอานิษา ราศี             คณิตศาสตร์ 3.87

6 นางสาวภัทรสุดา ฉายาภักดี     ชีววิท 3.86

7 นางสาวอุษาวดี ชัยพรม         ชีววิทยา 3.82

8 นางสาววรรณวิสา ทลาไธสง    ฟิสิกส์ 3.81

9 นายพงษ์ศธร จันทร์ยอย         วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.81

10 นางสาวจิตติน ไชยตะมาตย์    ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3.81

11 นายณัฐพงษ์ ศรีเมือง           เคมี 3.76

12 นางสาวอารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ     เคมี 3.70

13 นายณัฐพงศ์ ชัยภักดี เคมี 3.69

14 นางสาวทัชมาพรรณ ยศกำธร           เคมี 3.69

15 นางสาววิชญาพร จันทะนัน   คณิตศาสตร์ 3.67

16 นายขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี ชีววิทยา 3.67

17 นางสาวจิตติมา ชาสุนา        คณิตศาสตร์ 3.64

18 นางสาวนิตยา หาญสุโพธิ์      เคมี 3.64

19 นายลิขิต เคหา                  ชีวเคมี 3.63

20 นางสาวธนัชชนก ประจำเมือง   เคมี 3.62

21 นางสาวปรีดาวรรณ ขอช่วยกลาง  ชีวเคมี 3.62

22 นางสาวจิราพร สมสุวรรณ     คณิตศาสตร์ 3.60

ในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตริ จำนวน 762 คน  ระดับปริญญาโท จำนวน 112 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 886 คน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2554 นี้ด้วย

 

 

2011-12-19 21:59:57 viewer : 914