Get Adobe Flash player
 


กำหนดการสอบทุกสาขาวิชา ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ สนามสอบที่นักเรียนเลือกไว้ในขั้นตอนการสมัคร โดยทุกวิชาจะเริ่มสอบในเวลา 9.00 น.
- สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น และ ดาราศาสตร์ ม.ปลาย มีเวลาสอบ 3 ชั่วโมง (9.00-12.00 น.)
- สาขาวิชา
ฟิสิกส์, ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์ มีเวลาสอบ 3 ชั่วโมง (9.00-12.00 น.)
- สาขาวิชาเคมี และ คอมพิวเตอร์ มีเวลาสอบ 2 ชั่วโมง (9.00-11.00 น.)

*นักเรียนที่สมัครสอบดาราศาสตร์ ม.ต้น บางคนจะถูกย้ายชื่อไปสอบดาราศาสตร์ ม.ปลาย เนื่องจากผู้มีสิทธิ์สอบในระดับ ม.ต้น ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2543 ถึง 30 ธันวาคม 2544 เท่านั้น

 

ตรวจสอบรายชื่อและสนามสอบ/ห้องสอบนักเรียน

1.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
2.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
3.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
4.โรงเรียนสารคามพิทยาคม
5.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
6.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
7.โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
8.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
10.โรงเรียนเลยพิทยาคม
11.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
12.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
13.โรงเรียนชัยภูมิชุมพล
14.โรงเรียนสุรวิทยาคาร
15.โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม