ความหมาย พระราชดำรัส link to sufficiency economy
50 year kku

logo ภาควิชาจุลชีววิทยา

Welcome to Department of Microbiology | Faculty of Science | Khon Kaen University|
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำหนดให้ สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และอีก ๓ สาขาทางวิทยาศาสตร์
เป็นสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพดังกล่าต้องมีใบอนุญาต ที่ออกให้โดยสภาวิชาชีพฯ

ร่าง สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ฯ

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทุกคนด้วยความยินดีภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖

 


++ติดตาม ความคืบหน้า ประกาศ ข่าวสาร และกิจกรรม ของ นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า ของภาควิชา ได้จาก Blog ภาควิชา++

เฟสบุ๊ค ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น update กด like ในหน้าเพจเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร

ขอเชิญ ศิษย์เก่า ปัจจุบัน บุคคลากร และผู้ส่นใจ เข้าร่วมเฟสบุ๊ค KKU Micro Science Societynew


งานวิจัยเด่นของภาควิชา

VDO งานวิจัย ผศ.ดร.โสภณ ปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์กลุ่มดูดซับและละลายฟอสเฟต ออกอากาศทาง KKU Chanal new
แคดเมียม โดย ดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ ออกอากาศบน KKU Channel รายการ KKU TO PEOPLE


VDO การผลิตสารปราบศัตรูพืชชีวภาพจากขยะอินทรีย์ โดย ผศ.ดร.ประสาท โพธิ์นิ่มแดง
ติดตามรายละเอียดได้จาก เวป KKU Channel และ KKU News


ข้อมูลภาควิชา

ข่าวสาร กิจกรรม เก่า ๒๐ ม.ค.๕๐  

ผังที่ตั้ง, ภาพภาควิชาฯ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

สายตรงหัวหน้าภาควิชาpolson@kku.ac.th

(ปฏิทิน กิจกรรม ของ ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย)
(ปฏิทินการเรียนการสอนภาควิชา)

นักศึกษาปัจจุบัน (ปรับปรุง มิ.ย. ๕๐)   
[Micro Cafe' Webboard]
(เวปบอร์ด นศ จุลชีวะ มข)

ศิษย์เก่า; ภาพ,รายชื่อ, เวปไซด์รุ่น (ปรับปรุง มิ.ย.๕๐)

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา รับตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา newให้บริการวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ และให้คำปรึกษาทางจุลชีววิทยา กับหน่วยงานและเอกชน

จุลชีววิทยาในข่าว และชีวิตประจำวัน ๒๕ เมย.๕๐ , ศิลปวัฒนธรรม
Satan’s Electronics Library (รวม link ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย และปริญญาตรี) cool

กฎระเบียบ ประสานงาน การเรียนการสอน สำหรับ นักศึกษา
[คู่มือนักศึกษา โดย งานบริการการศึกษาคณะฯ PDF] [ระเบียบ นศ ป.ตรี มข PDF]

การเบิกจ่าย วัสดสารเคมเครื่องมือวิทย์ (เฉพาะ Intranet)

Outline วิชาที่เปิดสอน ติดตามข้อมูลปัจจุบันที่ e-learning KKU

หลักสูตร ดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต จุลชีววิทยา กำลังปรับปรุง

ประสานงาน บุคลากรภาควิชา

งานประกันคุณภาพภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก สาขาจุลชีววิทยา ทุกภาคการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ บัณฑิตวิทยาลัย มข. หรือสอบถามโดยตรงทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเองที่ภาควิชา cool
รศ.งามนิจ นนทโสผศ.ดร.ประสาท โพธิ์นิ่มแดงผศ.ดร.เสวนิต ทองพิมพ์ผศ.ดร.สุวรรณา เนียมสนิทผศ.ดร.วรรณดี บัญญัติรัชตะPolsonดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลย์ศิลป์
ดร.รัตนภรณ์ ลีสิงห์ดร.นันทวัน ฤิทธิ์เดชผศ.ดร.โสภณ บุญลือผศ.ธีรศักดิ์ สมดีดร.ปุญชรัสมิ์ สิริพุทธไธวรรณอ.จุฑาพร แสวงแก้วดร.อัชฌา บุญมีDr. Wiyada Mongkolthanarukอ.ชีวาพัฒน์

rspg
e-learning มข
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา รับตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
สำนักทะเบียน
GS KKU
ARC
กรอกข้อมูล บก1 โดย ผศ.ดร.วัฒนา พัฒนากุล
ora
nrct
nrpm
trf
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างบางส่วน
มาตรา ๙ ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

Address: Department of Microbiology, Faculty of Science Khon Kaen University, Khon Kean 40002
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002
Tel. & Fax. 66-43-202377 E-mail: scmicro@kku.ac.th

© Copyleft 2006 © ไม่สงวนลิขสิทธ์ ©